Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας μας αποτελείται από την αξία διάθεσης υπηρεσιών και προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της και συμμορφούμενη με τις τρέχουσες διεθνείς και εθνικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του κλάδου της.
Η εταιρεία, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης, εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήματα ποιότητας σε όλες τις διεργασίες της και, με τη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού της, μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ή την επίλυσή τους.
Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας έχει πιστοποιηθεί με το GCERT EN ISO 9001: 2015